Off White Blog

שולחן בגדאד

אַפּרִיל 18, 2024

השולחן העכשווי בסך 39,600 בגדאד הוא יצירה גאונית אחת של המעצב עזרי טרזי. הרעיון שמאחורי השולחן הוא שהזהויות השונות של כל צורה ממוזגות לתכנית מגובשת.

הטבלה מציגה את עיר הבירה בגדאד, בבל החדשה, סימן של זהויות מרובות, אתניות, תרבותיות ודתיות.

חלקו העליון של השולחן החדש בבגדאד עשוי מעשרות פרופילי אלומיניום תעשייתיים שונים, כאשר לכל אחד מהם מטרה ספציפית, המרכיבים יחד מפת עיר הבירה של עירק, שחרשה על ידי נהר החידקל.

באמצעות עיצוב טוב יותר לחיים


שולחן עגול: היציאה של יהודי בגדאד מעיראק | פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין (אַפּרִיל 2024).


מאמרים קשורים